Top Info

@ Shibuya WWW on May 3, 2022


Drums : Yu Ojima
Doublebass : Tommy Jaime
Cello : Kanon Takeshita
Viola : Kumi Takahara
Violin : Atowa Yuri
Piano : Wataru Sato
E Guitar : Takahiro Koike
Vocal & Perc : piana
Manipulator : KASHIWA Daisuke
VJ : Takashi Yamaguchi